Sadržaj knjige
Predgovor 8

1. PRAVNI OKVIR U VEZI SA POSREDOVANjEM U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI
1.1. Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
1.1.1. Zakon koji uređuje posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti
1.1.2. Ko se može baviti posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti
1.1.3. Koje uslove treba ispuniti za obavljanje poslova posredovanja
1.1.4. Sadržaj ugovora o posredovanju
1.1.5. Obaveze posrednika
1.1.6. Obaveze nalogodavca
1.1.7. Posrednička nadoknada
1.1.8. Prestanak ugovora o posredovanju
1.1.9. Osiguranje od odgovornosti za štetu
1.1.10. Registar posrednika
Pravni izvori

1.2. Zakon o prometu nepokretnosti i Zakon o obligacionim odnosima
1.2.1. Pojam ugovora, sadržina i bitni elementi, vrste ugovora
1.2.2. Ugovor o prometu nepokretnosti, forma, pravno dejstvo
1.2.3. Overa potpisa
1.2.4. Pravo preče kupovine
1.2.5. Kapara kao odustanica
1.2.6. Punomoćje
1.2.7. Ugovor o zakupu
1.2.8. Ugovor o poklonu
1.2.9. Predugovor o kupoprodaji
1.2.10. Razmena nepokretnosti
1.2.11. Isplata kupoprodajne cene
1.2.12. Ugovor o zajedničkoj izgradnji
1.2.13. Ugovor o suinvestiranju - opšta ugovorna pravila
Pravni izvori

1.3. Stvarno pravo
1.3.1. Sticanje svojine
1.3.2. Susvojina
1.3.3. Zajednička svojina
1.3.4. Predaja poseda
1.3.5. Građenje
1.3.6. Sticanje svojine od strane stranaca
1.3.7. Založno pravo
1.3.8. Imovina pravnih lica, sticanje
1.3.9. Pretravaranje tavanskih u stambeni prostor, pretvaranje zajedničkih prostorija u stambeni prostor, pripajanje zajedničkih prostorija stambenom prostoru 22
Pravni izvori

1.4. Nasledno i porodično pravo
1.4.1. Ugovor o doživotnom izdravanju
1.4.2. Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života
1.4.3. Ostavinski postupak i rešenje
1.4.4. Poslovna sposobnost
1.4.5. Maloletna lica i raspolaganje imovinom
1.4.6. Zajednička imovina supružnika
1.4.7. Starateljstvo
1.4.8. Saglasnost za prodaju
1.4.9. Imovina stečena pre braka
1.4.10. Lica bez poslovne sposobnosti
Pravni izvori

1.5. Katastar nepokretnosti
1.5.1. Javnost knjiga
1.5.2. Vrste javnih registra
1.5.3. Upis prava svojine
1.5.4. Upis hipoteke
1.5.5. Konačnost i pravosnažnost rešenja
1.5.6. Tereti
1.5.7. Zabeležbe
1.5.8. Izvod iz lista nepokretnosti
1.5.9. Zahtev za upis
1.5.10. Brisanje tereta
1.5.11.Uslovi za upis prava svojine
1.5.11. Zbirka isprava
Pravni izvori

2. FINANSIJSKI I PORESKI ASPEKTI POSREDOVANjA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI
2.1. Finansijske institucije učesnici na tržištu nepokretnosti
2.1.1. Banke kao učesnici na tržištu nepokretnosti
2.1.2. Pojam i vrste hipotekarnih kredita
2.1.3. Uslovi odobravanja i sredstva obezbeđenja hipotekarnih kredita
2.1.4. Vrste kamatnih stopa
2.1.5. Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita – NKOSK
2.1.6. Osiguravajuće kompanije – osiguranje nepokretnosti
2.1.7. Osiguranje posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
Pravni izvori i literatura

2.2. Platni promet i devizno poslovanje
2.2.1. Osnovni pojmovi vezani za platni promet
2.2.2. Računi za obavljanje platnog prometa
2.2.3. Transakcije plaćanja i nalozi za plaćanje
2.2.4. Instrumenti platnog prometa
2.2.5. Osnovni pojmovi vezani za devizno poslovanje
2.2.6. Otvaranje i način vođenja deviznih računa rezidenata
2.2.7. Kreditiranje u devizama između rezidenata u Republici Srbiji
2.2.8. Plaćanje, naplaćivanje i prenos između rezidenata i između rezidenata i nerezidenata
2.2.9. Devizno tržište u Republici Srbiji
Pravni izvori

2.3. Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
2.3.1. Osnovni pojmovi iz oblasti pranja novca i finansiranja terorizma
2.3.2. Radnje i mere koje preduzimaju posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti
2.3.3. Analiza rizika
2.3.4. Radnje i mere prepoznavanja i praćenja stranke i način njihovog sprovođenja
2.3.5. Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika
2.3.6. Obaveza sastavljanja i primene liste indikatora
2.3.7. Vođenje evidencija podataka o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama
2.3.8. Sadržina evidencija podataka o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama
Pravni izvori

2.4. Poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti
2.4.1. Porez na imovinu - predmet oporezivanja, obveznici, osnovica, obaveze, stope, oslobođenja
2.4.2. Porez na nasleđe i poklon - predmet oporezivanja, obveznici, osnovica, obaveze, stope, oslobođenja
2.4.3. Porez na prenos apsolutnih prava - predmet oporezivanja, obveznici, osnovica, obaveze, stope, oslobođenja
2.4.4. Utvrđivanje i naplata poreza na imovinu
2.4.5. Porezi na prihode od kapitala i kapitalni dobitak – pojam, određivanje, osnovica, stope, oslobođenja, način utvrđivanja i plaćanja
2.4.6. Porez na dodatu vrednost - predmet oporezivanja, poreski obveznik, poreski dužnik, mesto i vreme prometa, nastanak obaveze, osnovica, stope i poreska oslobođenja, obaveze obveznika
2.4.7. Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika poreza na dodatu vrednost, izdavanje računa, povraćaj poreza
2.4.8. Refundacija PDV kupcu prvog stana
Pravni izvori

3. MENADžMENT U POSREDOVANjU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI
3.1. Marketing nepokretnosti
3.1.1. Osnove marketinga nepokretnosti
3.1.2. Izrada marketing plana prodaje
3.1.3. Oglašavanje nepokretnosti
3.1.4. Prezentacija nepokretnosti
3.1.5. Promocija i komercijalizacija nepokretnosti
Pravni izvori i literatura

3.2. Menadžment nepokretnosti
3.2.1. Menadžment „razvoja“ nepokretnosti - operativni menadžment nepokretnosti
3.2.2. Planiranje i rešavanje predmeta
3.2.3. Analiza tržišta nepokretnosti
3.2.4. Procena vredosti nepokretnosti (osnove)
Pravni izvori i literatura

3.3. Poslovno pregovaranje i komuniciranje u prometu i zakupu nepokretnosti
3.3.1. Poslovno pregovaranje
3.3.2. Veštine i tehnike poslovne komunikacije
3.3.3. Stilovi u komunikaciji i tipovi pregovarača
3.3.4. Konflikti u komunikaciji i pregovaranju
3.3.5. Etika odnosa sa javnošću
Pravni izvori i literatura

3.4. Poslovno ponašanje i posrednička praksa u prometu nepokretnosti
3.4.1. Poslovno ponašanje
3.4.2 Učesnici u prometu nepokretnosti
3.4.3. Poslovno ponašanje – faze kupoprodaje
3.4.4. Poslovni bonton (poslovna etika posrednika)
3.4.5. Posrednička praksa u Republici Srbiji
Pravni izvori i literatura

4. OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANjA I IZGRADNjE
4.1. Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja
4.1.1. Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja
4.1.2. Planski dokumenti, prostorni planovi, urbanistički planovi
4.1.3. Urbanističko tehnički dokumenti
4.1.4. Generalni urbanistički plan, plan generalne regulacije
4.1.5. Plan detaljne regulacije
Pravni izvori

4.2. Pravila uređenja i građenja
4.2.1. Sastavni delovi planskih dokumenata
4.2.2. Pravila uređenja
4.2.3. Pravila građenja
4.2.4. Grafički deo plana
4.2.5. Sprovođenje i usklađenost planskih dokumenata
Pravni izvori

4.3. Izgradnja objekata
4.3.1. Informacija o lokaciji
4.3.2. Lokacijska dozvola
4.3.3. Rok za izdavanje lokacijske dozvole
4.3.4. Izdavanje lokacijske dozvole na osnovu prostornih planova
4.3.5. Pojam građevinskog zemljišta
4.3.6. Vrste građevinskog zemljišta
4.3.7. Uređivanje, naknada i finansiranje za uređivanje građevinskog zemljišta
4.3.8. Konverzija prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu
4.3.9. Sadržina i vrste tehničke dokumentacije
4.3.10. Idejni projekat
4.3.11. Glavni projekat
4.3.12. Izvođački projekat i projekat izvedenog objekta
4.3.13. Odgovorni projektant
4.3.14. Nadležnost za izdavanje građevinske dozvole
4.3.15. Poveravanje izdavanja građevinske dozvole
4.3.16. Zahtev za izdavanje građevinske dozvole
4.3.17. Sadržina građevinske dozvole
4.3.18. Dostavljanje rešenja o građevinskoj dozvoli i odlučivanje po žalbi
4.3.19. Rok važenja građevinske dozvole i izmene rešenja o lokacijskoj i građevinskoj dozvoli
4.3.20. Prijava radova
4.3.21. Izvođač radova i odgovorni izvođač radova
4.3.22. Tehnički pregled i komisija za tehnički pregled objekta
4.3.23. Upotrebna dozvola
Pravni izvori

4. 4. Geodetski planovi
4.4.1. Projekat preparcelacije i parcelacije
4.4.2. Projekat ispravke granica susednih parcela
4.4.3. Urbana komasacija
4.4.4. Katastar nepokretnosti
4.4.5. Obavljanje geodetskih radova
4.4.6. Vrste tehničke dokumentacije
4.4.7. Katastarski premer
4.4.8. Vrste katastarskih teritorijalnih jedinica
4.4.9. Načela katastra nepokretnosti
4.4.10. Baza podataka katastra nepokretnosti, katastarski plan, list nepokretnosti
4.4.11. Upis u katastar nepokretnosti
Pravni izvori

4.5. Energetska efikasnost zgrada
4.5.1. Pravilnici koji se odnose na energetsku efikasnost zgrada
4.5.2. Elaborat energetske efikasnosti
4.5.3. Energetski pasoš zgrade
4.5.4. Postupak izdavanja energetskog pasoša zgrade
Pravni izvori

4.6. Arhitektonsko vrednovanje objekata
4.6.1. Lokacija objekta
4.6.2. Kulturno dobro
4.6.3. Opremljenost objekta – stanova
4.6.4. Stepen završenosti objekata
4.6.5. Broj stanova u zgradi
4.6.6 . Pristupačnost
4.6.7. Parterno uređenje lokacije – zelenilo
Pravni izvori

Knjiga ima ukupno 400 strana