Predgovor
Predgovor

Promene u zakonodavnom okviru u oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti iziskuju prilagođavanje novinama postojećeg udžbenika “Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti”. S tim u vezi pred Vama je izmenjeno i dopunjeno izdanje udžbenika “Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti”, koji je, u ranijem izdanju, postao prepoznatljivi kao “Bukvar nekretninaša”. Autori su se, nakon stečenog iskustva sa prethodnim, u novom izdanju potrudili da zadrže formu i sadržaj svega onoga što se pokazalo korisnim u starom izdanju, a sve u skladu sa zahtevima iz Pravilnikom o stručnom ispitu za posrednike u posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 75/14). Ovo izdanje je izmenjeno i dopunjeno novinama Zakona i podzakonskih akata i uredbi, u ovoj oblasti, koji su u međuvremenu stupili na snagu, dok su autori pomoću kvalitativne analize, delove prethodnog udžbenika za koje se pokazalo suvišnim, u novom udžbeniku, izbacili. Svi Zakoni, uredbe i pravilnici su aktuelni u trenutku pisanja i objavljivanja knjige (novembar 2017.godine), a u cilju permanentnog praćenja budućih promena u zakonodavnom okviru, autori su ostavili mogućnost da svakom kupcu udžbenika, eventualne promene u ovoj oblasti, dostave u elektronskoj formi.
Tekst pod nazivom “Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti –izmenjeno i dopunjeno izdanje”, autora Milića Đokovića i Aleksandre Kon, , sastoji se od predgovora i 4 uže tematski obrađenih poglavlja.Na kraju udžbenika nalazi se spisak pravnih izvora koji su korišćeni u izradi teksta. Iz strukture teksta jasno se uočava da su autori znalački definisali osnovne pojmove i procese kada je u pitanju pravni okvir, finansijski i poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, zatim menadžment u ove dva oblasti, kao i deo koji se odnosi na prostorno planiranje i izgradnju.

U uvodnom delu istaknuta je složenost poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti. Upravo iz tog razloga, od profesionalaca koji se bave ovim poslovima zahtevaju se znanja iz različitih oblasti kao što su pravo, ekonomija, menadžment, marketing, građevinarstvo, poslovna etika i dr. Vodeći se ovim principima i istovremeno ugrađujući bogato profesionalno iskustvo, autori su iskazali svoje viđenje poslova i procesa, u navedenim oblastima, utemeljujući ih na usvojenom višemodularnom programu za polaganje stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti. U nastavku rada autori su, pod razrađujućim naslovima, predstavili pravni okvir u vezi sa posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti ukazajući na značaj nedavno donetog i preko potrebnog, za uređenje ove dve oblasti, Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, zatim Zakona o prometu nepokretnosti i Zakona o obligacionim odnosima, te delova iz Stvarnog prava i Naslednog i porodičnog prava koji se odnose na obrađenu tematiku. Na kraju ovog poglavlja istaknuta je važnost pravnih aspekata koji se odnose na procese koji se odvijaju u okviru Katastra nepokretnosti čime je upotpunjen ovaj pravni okvir.
U drugom poglavlju su sistematizovani subjekti odnosno finansijske institucije koje učestvuju na tržištu nepokretnosti (banke, osiguravajuće kompanije i dr.), od čijeg delovanja u mnogome zavisi uređenost u vezi sa posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti, a zatim je ukazano na osnovne pojmove i procese u delu platnog prometa i deviznog poslovanja. U ovom poglavlju naglašen je i značaj sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, koji ponekada mogu imati “dodirnih tačaka” sa prometom nepokretnosti, naročito u delu kupoprodaje, što je bila i odlika svakog tranzicijskog društva, pa i našeg. Poglavlje je zaokruženo poreskim aspektima posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, naročito kada je u pitanju porez na: imovinu, nasleđe i poklon, prenos apsolutnih prava, prihode od kapitala, kapitalni dobitak i dodatnu vrednost.

U poglavlju koji se odnosi na menadžment u posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti autori apostrofiraju uticaj menadžmenta koji, putem marketinga, poslovnog pregovaranja i komuniciranja, kao i poslovnog ponašanja i posredničke prakse, značajno doprinosi obimu, efektivnosti i efikasnosti kada su pitanju poslovi u oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.
Na kraju, u poslednjem poglavlju, istaknute su osnove prostornog planiranja i izgradnje, kao bitnih segmenata u oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, kada je u pitanju prostorno i urbanističko planiranje, pravila uređenja i građenja, izgradnja objekata, geodetski planovi, energetska efikasnost objekata te njihovo arhitektonsko vrednovanje, čime su autori zaokružili tematske oblaste posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti. Tekst autora Mr Milića Đokovića i Aleksandre Kon je pregledan i pisan odgovarajućim stilom tako da je jednako prilagodljiv potrebama kako profesionalaca, u predmetnim oblastima, tako i široj čitalačkoj populaciji. Kvalitetu teksta, u velikoj meri, doprinosi i decenijski izgrađivano empirijsko iskustvo autora koje je nadomestilo problem ne postojanja stručne literature, u oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, u našoj zemlji, a s kojim su se autori susretali u njegovom pisanju. S obzirom na navedeni problem mišljenja sam da je ovaj tekst potrebno objaviti u integralnom obliku, te da se može koristiti u edukaciji odgovarajućeg profila zaposlenih, svih nivoa, u oblastima posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti (agenti i menadžeri prodaje), ali i ostalih koji se pojavljuju kao učesnici (advokati, notari, investitori, prodavci, kupci i dr.) u njima.

U predgovoru ovog udžbenika potrebno je naglasiti i da je Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 95/13), predviđena obaveza polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, a Pravilnikom o stručnom ispitu za posrednike u posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti propisan je program i način sprovođenja stručnog ispita. Stručni ispit obuhvata proveru znanja iz sledećih predmeta, odnosno ispitnih oblasti: (1) Pravni okvir u vezi sa posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti, (2) Finansijski i poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, (3) Menadžment u posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, (4) Osnove prostornog planiranja i izgradnje. Svaka od navedenih oblasti ima više modula kao razradu osnovne ispitne jedinice. Novine u izmenjenom i dopunjenom izdanju udžbenika ne samo da mu daju novi kvalitet u pogledu aktuelizacije obrađenih oblasti, već olakšavaju i pripremu za polaganje stručnog ispita.

Na osnovu akademskih i stručnih znanja i zvanja, a uzimajući u obzir decenijsko iskustvo, smatramo da ovaj udžbenik može biti od koristi svim učesnicima u procesu posredovanja u prometu i zakupu, kako agentima (posrednicima), tako i samim nalogodavcima (kupcima i prodavcima), kao i ostalim učesnicima (advokatima, notarima, investitorima itd.) zbog čega ga toplo preporučujemo.

Unapred hvala na saradnji.
Autori