Predgovor
Predgovor


Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti po obliku delatnosti spada u grupu uslužnih delatnosti sa visokim stepenom tzv. individualizma u radu i sa obaveznim multifunkcionalnim znanjem iz više oblasti.
Kvalitet usluga zavisi od kvaliteta onoga ko pruža tu uslugu, kao i kvaliteta na koji to čini. Da bi posrednik mogao da pruži kvalitetnu uslugu morao bi da poseduje određena znanja iz oblasti zakonodavstva i pravne regulative, ekonomije, menadžmenta i marketinga, poslovne etike, građevine, geodezije itd.
Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 95/13), predviđena je obaveza polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, a Pravilnikom o stručnom ispitu za posrednike u posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) propisan je program i način sprovođenja stručnog ispita.

Stručni ispit obuhvata proveru znanja iz sledećih predmeta, odnosno ispitnih oblasti:
(1) Pravni okvir u vezi sa posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti,
(2) Finansijski i poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti,
(3) Menadžment u posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti,
(4) Osnove prostornog planiranja i izgradnje.

Svaka od navedenih oblasti ima više modula kao razradu osnovne ispitne jedinice.
Imajući u vidu da ne postoji na jednom mestu celovita i jedinstvena informacija i gradivo o navedenim temama, smatrali smo svojom obavezom prema struci i kolegama, da napišemo i prenesemo naše viđenje navedenih oblasti. Na osnovu akademskih i stručnih znanja i zvanja, a uzimajući u obzir višedecenijsko iskustvo, smatramo da ova knjiga može biti od koristi svim učesnicima u procesu posredovanja u prometu i zakupu, kako agentima (posrednicima), tako i samim nalogodavcima (kupcima i prodavcima), tako i ostalim učesnicima (advokatima, notarima, investitorima itd.).
Takođe, se nadamo da će ova knjiga biti od posebne koristi onima koji se pripremaju za polaganje stučnog ispita za posrednika kao i tokom obavljanja posla nakon toga, i da može poslužiti u rešavanju raznih nedoumica i problema u poslu sa nepokretnostima.
Naravno, svesni smo činjenice da je oblast posredovanja jako obimna i da će se vremenom pokazati da je potrebno izvršiti određene promene u strukturi i obimu knjige pa je, stoga, svaka sugestija dobrodošla kako bi u narednim izdanjima kvalitet knjige bio na još višem nivou.

Unapred hvala na saradnji.
Autori